மழை நீர் சேகரிப்பில் வாய்க்கால் மற்றும் வரப்பின் அவசியம்.

மழை நீரை எப்படி வீணாக்காமல் சமபரப்புள்ள தோட்டம்/காடுகளில் சேமிக்கும் முறை. 1. பாத்திக்கு கட்டும் வரப்பு போன்று வரிசையாக அமைத்து, வரிசைகளுக்கு இடையில் ஆழமான வாய்க்கால் அமைத்துக் கொள்ளவும். 2. மழைநீரானது முழுவதுமாக வெளியேராமல் நிலத்தில் தேங்கியுள்ள நீர் உறிஞ்சப்பட்டு...
Read More

பனை மரத்திற்க்கும் நிலத்தடி நீருக்கும் உள்ள் தொடர்பு – பிரிட்டோராஜ்

போர்வெல் இருக்கும் அனைத்து இடங்களிலும் அடுத்தடுத்த மூன்று வட்டங்களில் பனை மரங்களை நட்டு மழை நீர் பிடிப்பு தன்மையை அதிகரிக்க சரியான அணுகு முறையாக இருக்குமா? போர்வெல்லை சுற்றி எவ்வளவு அடி விட்டத்தில் பனை மரங்களை நடலாம்? பனை மரத்திற்க்கும் நிலத்தடி நீருக்கும் உள்ள்...
Read More

தழைச்சத்து, மணிச்சத்து, சாம்பல் சத்து – பிரிட்டோராஜ்

தழைச்சத்து, மணிச்சத்து, சாம்பல் சத்து குறித்து நீர் மேலாண்மை துறை இயக்குனர் திரு பிரிட்டோராஜ் அவர்கள் அளிக்கும் விளக்கம். தழைச்சத்து, மணிச்சத்து, சாம்பல் சத்து - பிரிட்டோராஜ் by Brittoraj...
Read More

வறட்சியை தாங்கி வளரக்கூடிய மரங்கள் – பிரிட்டோராஜ்

வறட்சியை தாங்கி வளரக்கூடிய மரங்கள் குறித்து நீர் மேலாண்மை துறை இயக்குனர் திரு பிரிட்டோராஜ் அவர்கள் அளிக்கும் விளக்கம். வறட்சியை தாங்கி வளரக்கூடிய மரங்கள் - பிரிட்டோராஜ் by Brittoraj...
Read More

ஹைட்ரோ போனிக்ஸில் பஞ்சகாவ்யாவின் உபயோகம் – பிரிட்டோராஜ்

ஹைட்ரோ போனிக்ஸில் பஞ்சகாவ்யாவின் உபயோகம் குறித்து நீர் மேலாண்மை துறை இயக்குனர் திரு பிரிட்டோராஜ் அவர்கள் அளிக்கும் விளக்கம். ஹைட்ரோ போனிக்ஸில் பஞ்சகாவ்யாவின் உபயோகம் - பிரிட்டோராஜ் by Brittoraj...
Read More

தாராபுரத்தில் மழை நீர் சேமிப்பின் அவசியம்

தாராபுரத்தில் மழை நீர் சேமிப்பின் அவசியம் பற்றி Er. குமரேசன்...
Read More

தாராபுரம் பகுதியின் மண் வளம் மற்றும் நீர் வளம் மற்றிய குறிப்புகள் – பிரிட்டோராஜ்

தாராபுரம் பகுதியின் மண் வளம் மற்றும் நீர் வளம் குறித்து நீர் மேலாண்மை துறை இயக்குனர் திரு பிரிட்டோராஜ் அவர்கள் அளிக்கும் குறிப்புகள். தாராபுரம் பகுதியின் மண் வளம் மற்றும் நீர் வளம் மற்றிய குறிப்புகள் - பிரிட்டோராஜ் by Brittoraj...
Read More

ஆடிக்காற்று, வறட்சியில் நீர் மேலாண்மை வழிகள் – பிரிட்டோராஜ்

ஆடிக்காற்று, வறட்சியில் நீர் மேலாண்மை வழிகள் குறித்து நீர் மேலாண்மை துறை இயக்குனர் திரு பிரிட்டோராஜ் அவர்கள் அளிக்கும் விளக்கம். ஆடிக்காற்று, வறட்சியில் நீர் மேலாண்மை வழிகள் - பிரிட்டோராஜ் by Brittoraj...
Read More

மீன் குட்டைகளில் நீர் உபயோகம் மற்றும் சேமிப்பு குறிப்புகள் – பிரிட்டோராஜ்

மீன் குட்டைகளில் நீர் உபயோகம் மற்றும் சேமிப்பு குறித்து நீர் மேலாண்மை துறை இயக்குனர் திரு பிரிட்டோராஜ் அவர்கள் அளிக்கும் விளக்கம். மீன் குட்டைகளில் நீர் உபயோகம் மற்றும் சேமிப்பு குறிப்புகள் - பிரிட்டோராஜ் by Brittoraj...
Read More

பண்ணைக்குட்டைக்கும் ஆழ்துளைக் கிணற்றில் நீர் செறிவூட்டும் அமைப்புக்கான வித்தியாசம் – பிரிட்டோராஜ்

பண்ணைக்குட்டைக்கும் ஆழ்துளைக் கிணற்றில் நீர் செறிவூட்டும் அமைப்புக்கான வித்தியாசம் குறித்து நீர் மேலாண்மை துறை இயக்குனர் திரு பிரிட்டோராஜ் அவர்கள் அளிக்கும் விளக்கம். பண்ணைக்குட்டைக்கும் ஆழ்துளைக் கிணற்றில் நீர் செறிவூட்டும் அமைப்புக்கான வித்தியாசம் - பிரிட்டோராஜ்...
Read More
Share This