ஆடிக்காற்று, வறட்சியில் நீர் மேலாண்மை வழிகள் குறித்து நீர் மேலாண்மை துறை இயக்குனர் திரு பிரிட்டோராஜ் அவர்கள் அளிக்கும் விளக்கம்.

ஆடிக்காற்று, வறட்சியில் நீர் மேலாண்மை வழிகள் - பிரிட்டோராஜ்

by Brittoraj

Share This