பனை மரத்திற்க்கும் நிலத்தடி நீருக்கும் உள்ள் தொடர்பு – பிரிட்டோராஜ்

போர்வெல் இருக்கும் அனைத்து இடங்களிலும் அடுத்தடுத்த மூன்று வட்டங்களில் பனை மரங்களை நட்டு மழை நீர் பிடிப்பு தன்மையை அதிகரிக்க சரியான அணுகு முறையாக இருக்குமா? போர்வெல்லை சுற்றி எவ்வளவு அடி விட்டத்தில் பனை மரங்களை நடலாம்? பனை மரத்திற்க்கும் நிலத்தடி நீருக்கும் உள்ள்...

மரம் வளர்ப்பில் நடவு மற்றும் பராமரிப்பு – பிரிட்டோராஜ்

சவுக்கு, தேக்கு, மகாகணி, குமிழ், வேம்பு, மலைவேம்பு போன்ற மரங்கள் வளர்ப்பில் நடவு மற்றும் பராமரிப்பு குறித்து நீர் மேலாண்மை துறை இயக்குனர் திரு பிரிட்டோராஜ் அவர்கள் அளிக்கும் விளக்கம். மரம் வளர்ப்பில் நடவு மற்றும் பராமரிப்பு - பிரிட்டோராஜ் by Brittoraj...

வேர் வளர்ப்பை ஊக்கிவிப்பது எப்படி – பிரிட்டோராஜ்

வேர் வளர்ப்பை ஊக்கிவிப்பது குறித்து நீர் மேலாண்மை துறை இயக்குனர் திரு பிரிட்டோராஜ் அவர்கள் அளிக்கும் விளக்கம். வேர் வளர்ப்பை ஊக்கிவிப்பது எப்படி - பிரிட்டோராஜ் by Brittoraj...

தென்னை பராமரிப்பு – பிரிட்டோராஜ்

தென்னை பராமரிப்பு குறித்து நீர் மேலாண்மை துறை இயக்குனர் திரு பிரிட்டோராஜ் அவர்கள் அளிக்கும் விளக்கம். தென்னை பராமரிப்பு - பிரிட்டோராஜ் by Brittoraj...

கால்நடை வளர்ப்பில் இ.எம் பயன்பாடு – பிரிட்டோராஜ்

கால்நடை வளர்ப்பில் இ.எம் பயன்பாடு குறித்து நீர் மேலாண்மை துறை இயக்குனர் திரு பிரிட்டோராஜ் அவர்கள் அளிக்கும் விளக்கம். கால்நடை வளர்ப்பில் இ.எம் பயன்பாடு - பிரிட்டோராஜ் by Brittoraj...

மண்புழு உரம் வீட்டிலேயே தயார் செய்வது – பிரிட்டோராஜ்

மண்புழு உரம் வீட்டிலேயே தயார் செய்வது குறித்து நீர் மேலாண்மை துறை இயக்குனர் திரு பிரிட்டோராஜ் அவர்கள் அளிக்கும் விளக்கம். மண்புழு உரம் வீட்டிலேயே தயார் செய்வது - பிரிட்டோராஜ் by Brittoraj...