மரம் வளர்ப்பில் நடவு மற்றும் பராமரிப்பு – பிரிட்டோராஜ்

சவுக்கு, தேக்கு, மகாகணி, குமிழ், வேம்பு, மலைவேம்பு போன்ற மரங்கள் வளர்ப்பில் நடவு மற்றும் பராமரிப்பு குறித்து நீர் மேலாண்மை துறை இயக்குனர் திரு பிரிட்டோராஜ் அவர்கள் அளிக்கும் விளக்கம். மரம் வளர்ப்பில் நடவு மற்றும் பராமரிப்பு - பிரிட்டோராஜ் by Brittoraj...

வேர் வளர்ப்பை ஊக்கிவிப்பது எப்படி – பிரிட்டோராஜ்

வேர் வளர்ப்பை ஊக்கிவிப்பது குறித்து நீர் மேலாண்மை துறை இயக்குனர் திரு பிரிட்டோராஜ் அவர்கள் அளிக்கும் விளக்கம். வேர் வளர்ப்பை ஊக்கிவிப்பது எப்படி - பிரிட்டோராஜ் by Brittoraj...

தென்னை பராமரிப்பு – பிரிட்டோராஜ்

தென்னை பராமரிப்பு குறித்து நீர் மேலாண்மை துறை இயக்குனர் திரு பிரிட்டோராஜ் அவர்கள் அளிக்கும் விளக்கம். தென்னை பராமரிப்பு - பிரிட்டோராஜ் by Brittoraj...

கால்நடை வளர்ப்பில் இ.எம் பயன்பாடு – பிரிட்டோராஜ்

கால்நடை வளர்ப்பில் இ.எம் பயன்பாடு குறித்து நீர் மேலாண்மை துறை இயக்குனர் திரு பிரிட்டோராஜ் அவர்கள் அளிக்கும் விளக்கம். கால்நடை வளர்ப்பில் இ.எம் பயன்பாடு - பிரிட்டோராஜ் by Brittoraj...

மீன் குட்டைகளில் நீர் உபயோகம் மற்றும் சேமிப்பு குறிப்புகள் – பிரிட்டோராஜ்

மீன் குட்டைகளில் நீர் உபயோகம் மற்றும் சேமிப்பு குறித்து நீர் மேலாண்மை துறை இயக்குனர் திரு பிரிட்டோராஜ் அவர்கள் அளிக்கும் விளக்கம். மீன் குட்டைகளில் நீர் உபயோகம் மற்றும் சேமிப்பு குறிப்புகள் - பிரிட்டோராஜ் by Brittoraj...

பண்ணைக்குட்டைக்கும் ஆழ்துளைக் கிணற்றில் நீர் செறிவூட்டும் அமைப்புக்கான வித்தியாசம் – பிரிட்டோராஜ்

பண்ணைக்குட்டைக்கும் ஆழ்துளைக் கிணற்றில் நீர் செறிவூட்டும் அமைப்புக்கான வித்தியாசம் குறித்து நீர் மேலாண்மை துறை இயக்குனர் திரு பிரிட்டோராஜ் அவர்கள் அளிக்கும் விளக்கம். பண்ணைக்குட்டைக்கும் ஆழ்துளைக் கிணற்றில் நீர் செறிவூட்டும் அமைப்புக்கான வித்தியாசம் - பிரிட்டோராஜ்...