மரம் வளர்ப்பில் நடவு மற்றும் பராமரிப்பு – பிரிட்டோராஜ்

சவுக்கு, தேக்கு, மகாகணி, குமிழ், வேம்பு, மலைவேம்பு போன்ற மரங்கள் வளர்ப்பில் நடவு மற்றும் பராமரிப்பு குறித்து நீர் மேலாண்மை துறை இயக்குனர் திரு பிரிட்டோராஜ் அவர்கள் அளிக்கும் விளக்கம். மரம் வளர்ப்பில் நடவு மற்றும் பராமரிப்பு - பிரிட்டோராஜ் by Brittoraj...
Read More

வேர் வளர்ப்பை ஊக்கிவிப்பது எப்படி – பிரிட்டோராஜ்

வேர் வளர்ப்பை ஊக்கிவிப்பது குறித்து நீர் மேலாண்மை துறை இயக்குனர் திரு பிரிட்டோராஜ் அவர்கள் அளிக்கும் விளக்கம். வேர் வளர்ப்பை ஊக்கிவிப்பது எப்படி - பிரிட்டோராஜ் by Brittoraj...
Read More

தென்னை பராமரிப்பு – பிரிட்டோராஜ்

தென்னை பராமரிப்பு குறித்து நீர் மேலாண்மை துறை இயக்குனர் திரு பிரிட்டோராஜ் அவர்கள் அளிக்கும் விளக்கம். தென்னை பராமரிப்பு - பிரிட்டோராஜ் by Brittoraj...
Read More

வேப்பமரத்தின் பயன்களும் வளர்க்கும் முறைகளும் – பிரிட்டோராஜ்

வேப்பமரத்தின் பயன்களும் வளர்க்கும் முறைகளும் பற்றி நீர் மேலாண்மை  துறை இயக்குனர் திரு பிரிட்டோராஜ் அவர்கள் அளிக்கும் விளக்கம். வேப்பமரத்தின் பயன்களும் வளர்க்கும் முறைகளும் - பிரிட்டோராஜ் by Brittoraj...
Read More
Share This