மரம் வளர்ப்பில் நடவு மற்றும் பராமரிப்பு – பிரிட்டோராஜ்

சவுக்கு, தேக்கு, மகாகணி, குமிழ், வேம்பு, மலைவேம்பு போன்ற மரங்கள் வளர்ப்பில் நடவு மற்றும் பராமரிப்பு குறித்து நீர் மேலாண்மை துறை இயக்குனர் திரு பிரிட்டோராஜ் அவர்கள் அளிக்கும் விளக்கம். மரம் வளர்ப்பில் நடவு மற்றும் பராமரிப்பு - பிரிட்டோராஜ் by Brittoraj...
Read More

வேர் வளர்ப்பை ஊக்கிவிப்பது எப்படி – பிரிட்டோராஜ்

வேர் வளர்ப்பை ஊக்கிவிப்பது குறித்து நீர் மேலாண்மை துறை இயக்குனர் திரு பிரிட்டோராஜ் அவர்கள் அளிக்கும் விளக்கம். வேர் வளர்ப்பை ஊக்கிவிப்பது எப்படி - பிரிட்டோராஜ் by Brittoraj...
Read More

தென்னை பராமரிப்பு – பிரிட்டோராஜ்

தென்னை பராமரிப்பு குறித்து நீர் மேலாண்மை துறை இயக்குனர் திரு பிரிட்டோராஜ் அவர்கள் அளிக்கும் விளக்கம். தென்னை பராமரிப்பு - பிரிட்டோராஜ் by Brittoraj...
Read More

கால்நடை வளர்ப்பில் இ.எம் பயன்பாடு – பிரிட்டோராஜ்

கால்நடை வளர்ப்பில் இ.எம் பயன்பாடு குறித்து நீர் மேலாண்மை துறை இயக்குனர் திரு பிரிட்டோராஜ் அவர்கள் அளிக்கும் விளக்கம். கால்நடை வளர்ப்பில் இ.எம் பயன்பாடு - பிரிட்டோராஜ் by Brittoraj...
Read More

மண்புழு உரம் வீட்டிலேயே தயார் செய்வது – பிரிட்டோராஜ்

மண்புழு உரம் வீட்டிலேயே தயார் செய்வது குறித்து நீர் மேலாண்மை துறை இயக்குனர் திரு பிரிட்டோராஜ் அவர்கள் அளிக்கும் விளக்கம். மண்புழு உரம் வீட்டிலேயே தயார் செய்வது - பிரிட்டோராஜ் by Brittoraj...
Read More

தழைச்சத்து, மணிச்சத்து, சாம்பல் சத்து – பிரிட்டோராஜ்

தழைச்சத்து, மணிச்சத்து, சாம்பல் சத்து குறித்து நீர் மேலாண்மை துறை இயக்குனர் திரு பிரிட்டோராஜ் அவர்கள் அளிக்கும் விளக்கம். தழைச்சத்து, மணிச்சத்து, சாம்பல் சத்து - பிரிட்டோராஜ் by Brittoraj...
Read More

ஹைட்ரோ போனிக்ஸில் கொசுக்களை தடுக்க EM கரைசல் மற்றும் பஞ்சகாவ்யா – பிரிட்டோராஜ்

ஹைட்ரோ போனிக்ஸில் கொசுக்களை தடுக்க EM கரைசல் மற்றும் பஞ்சகாவ்யா குறித்து நீர் மேலாண்மை துறை இயக்குனர் திரு பிரிட்டோராஜ் அவர்கள் அளிக்கும் விளக்கம். ஹைட்ரோ போனிக்ஸில் கொசுக்களை தடுக்க EM கரைசல் மற்றும் பஞ்சகாவ்யா - பிரிட்டோராஜ் by Brittoraj...
Read More

வறட்சியை தாங்கி வளரக்கூடிய மரங்கள் – பிரிட்டோராஜ்

வறட்சியை தாங்கி வளரக்கூடிய மரங்கள் குறித்து நீர் மேலாண்மை துறை இயக்குனர் திரு பிரிட்டோராஜ் அவர்கள் அளிக்கும் விளக்கம். வறட்சியை தாங்கி வளரக்கூடிய மரங்கள் - பிரிட்டோராஜ் by Brittoraj...
Read More

ஹைட்ரோ போனிக்ஸில் பஞ்சகாவ்யாவின் உபயோகம் – பிரிட்டோராஜ்

ஹைட்ரோ போனிக்ஸில் பஞ்சகாவ்யாவின் உபயோகம் குறித்து நீர் மேலாண்மை துறை இயக்குனர் திரு பிரிட்டோராஜ் அவர்கள் அளிக்கும் விளக்கம். ஹைட்ரோ போனிக்ஸில் பஞ்சகாவ்யாவின் உபயோகம் - பிரிட்டோராஜ் by Brittoraj...
Read More

EM கரைசல் வீட்டிலே எப்படி தயார் செய்வது

EM கரைசல் வீட்டிலே எப்படி தயார் செய்வது என்பது பற்றி நீர் மேலாண்மை துறை இயக்குனர் திரு பிரிட்டோராஜ் அவர்கள் அளிக்கும் விளக்கம். EM கரைசல் வீட்டிலே எப்படி தயார் செய்வது - பிரிட்டோராஜ் by Brittoraj...
Read More
Share This