தழைச்சத்து, மணிச்சத்து, சாம்பல் சத்து குறித்து நீர் மேலாண்மை துறை இயக்குனர் திரு பிரிட்டோராஜ் அவர்கள் அளிக்கும் விளக்கம்.

தழைச்சத்து, மணிச்சத்து, சாம்பல் சத்து - பிரிட்டோராஜ்

by Brittoraj

Share This