மரம் வளர்ப்பில் நடவு மற்றும் பராமரிப்பு – பிரிட்டோராஜ்

சவுக்கு, தேக்கு, மகாகணி, குமிழ், வேம்பு, மலைவேம்பு போன்ற மரங்கள் வளர்ப்பில் நடவு மற்றும் பராமரிப்பு குறித்து நீர் மேலாண்மை துறை இயக்குனர் திரு பிரிட்டோராஜ் அவர்கள் அளிக்கும் விளக்கம். மரம் வளர்ப்பில் நடவு மற்றும் பராமரிப்பு - பிரிட்டோராஜ் by Brittoraj...

தாராபுரம் பகுதியின் மண் வளம் மற்றும் நீர் வளம் மற்றிய குறிப்புகள் – பிரிட்டோராஜ்

தாராபுரம் பகுதியின் மண் வளம் மற்றும் நீர் வளம் குறித்து நீர் மேலாண்மை துறை இயக்குனர் திரு பிரிட்டோராஜ் அவர்கள் அளிக்கும் குறிப்புகள். தாராபுரம் பகுதியின் மண் வளம் மற்றும் நீர் வளம் மற்றிய குறிப்புகள் - பிரிட்டோராஜ் by Brittoraj...

ஆடிக்காற்று, வறட்சியில் நீர் மேலாண்மை வழிகள் – பிரிட்டோராஜ்

ஆடிக்காற்று, வறட்சியில் நீர் மேலாண்மை வழிகள் குறித்து நீர் மேலாண்மை துறை இயக்குனர் திரு பிரிட்டோராஜ் அவர்கள் அளிக்கும் விளக்கம். ஆடிக்காற்று, வறட்சியில் நீர் மேலாண்மை வழிகள் - பிரிட்டோராஜ் by Brittoraj...

மீன் குட்டைகளில் நீர் உபயோகம் மற்றும் சேமிப்பு குறிப்புகள் – பிரிட்டோராஜ்

மீன் குட்டைகளில் நீர் உபயோகம் மற்றும் சேமிப்பு குறித்து நீர் மேலாண்மை துறை இயக்குனர் திரு பிரிட்டோராஜ் அவர்கள் அளிக்கும் விளக்கம். மீன் குட்டைகளில் நீர் உபயோகம் மற்றும் சேமிப்பு குறிப்புகள் - பிரிட்டோராஜ் by Brittoraj...

பண்ணைக்குட்டைக்கும் ஆழ்துளைக் கிணற்றில் நீர் செறிவூட்டும் அமைப்புக்கான வித்தியாசம் – பிரிட்டோராஜ்

பண்ணைக்குட்டைக்கும் ஆழ்துளைக் கிணற்றில் நீர் செறிவூட்டும் அமைப்புக்கான வித்தியாசம் குறித்து நீர் மேலாண்மை துறை இயக்குனர் திரு பிரிட்டோராஜ் அவர்கள் அளிக்கும் விளக்கம். பண்ணைக்குட்டைக்கும் ஆழ்துளைக் கிணற்றில் நீர் செறிவூட்டும் அமைப்புக்கான வித்தியாசம் - பிரிட்டோராஜ்...

மழை நீர் சேகரிப்பின் அவசியம் – பிரிட்டோராஜ்

குழி எடுத்து வரப்பு அமைத்தல், பண்ணைக்குட்டை அமைத்தல், கிணறுகள் மூலம் நீர் சேகரிப்பு, ஆழ்குளாய் கிணறுகள் மூலம் நீர் சேகரிப்பு மற்றும் மழை நீர் சேகரிப்பின் அவசியம் குறித்து நீர் மேலாண்மை துறை இயக்குனர் திரு பிரிட்டோராஜ் அவர்கள் அளிக்கும் விளக்கம். மழை நீர் சேகரிப்பின்...