தாராபுரம் பகுதியின் மண் வளம் மற்றும் நீர் வளம் குறித்து நீர் மேலாண்மை துறை இயக்குனர் திரு பிரிட்டோராஜ் அவர்கள் அளிக்கும் குறிப்புகள்.

தாராபுரம் பகுதியின் மண் வளம் மற்றும் நீர் வளம் மற்றிய குறிப்புகள் - பிரிட்டோராஜ்

by Brittoraj

தாராபுரம் பகுதியின் மண் வளம் மற்றும் நீர் வளம் மற்றிய குறிப்புகள் 2 - பிரிட்டோராஜ்

by Brittoraj

தாராபுரம் பகுதியின் மண் வளம் மற்றும் நீர் வளம் மற்றிய குறிப்புகள் 3 - பிரிட்டோராஜ்

by Brittoraj

Share This