போர்வெல் தொழில்நுட்பங்கள் – பிரிட்டோராஜ்

ஆழ்குளாய் கிணறுகளின் தொழில்நுட்பங்கள் குறித்து நீர் மேலாண்மை துறை இயக்குனர் திரு பிரிட்டோராஜ் அவர்கள் அளிக்கும் விளக்கம். ஆழ்குளாய் கிணறுகளின் தொழில்நுட்பங்கள் - பிரிட்டோராஜ் by Brittoraj...

வேப்பமரத்தின் பயன்களும் வளர்க்கும் முறைகளும் – பிரிட்டோராஜ்

வேப்பமரத்தின் பயன்களும் வளர்க்கும் முறைகளும் பற்றி நீர் மேலாண்மை  துறை இயக்குனர் திரு பிரிட்டோராஜ் அவர்கள் அளிக்கும் விளக்கம். வேப்பமரத்தின் பயன்களும் வளர்க்கும் முறைகளும் - பிரிட்டோராஜ் by Brittoraj...

நிலத்தடிநீரில் உள்ள உப்பு மழைநீர் சேகரிப்பால் சரியாகுமா?

நிலத்தடிநீரில் உள்ள உப்பு மழைநீர் சேகரிப்பால் சரியாகுமா என்பது குறித்து நீர் மேலாண்மை துறை இயக்குனர் திரு பிரிட்டோராஜ் அவர்கள் அளிக்கும் விளக்கம். நிலத்தடிநீரில் உள்ள உப்பு மழைநீர் சேகரிப்பால் சரியாகுமா? by Brittoraj | Water Conservation by Brittoraj...