ஆழ்குளாய் கிணறுகளின் தொழில்நுட்பங்கள் குறித்து நீர் மேலாண்மை துறை இயக்குனர் திரு பிரிட்டோராஜ் அவர்கள் அளிக்கும் விளக்கம்.

ஆழ்குளாய் கிணறுகளின் தொழில்நுட்பங்கள் - பிரிட்டோராஜ்

by Brittoraj

  1. “போர்வெல் தற்போது வறட்சியில் போடக்கூடாது” என்றால் எப்போது போட வேண்டும்?
  2. மேலும் போர்வெல் மூலம் நீர் சேகரிப்பு போர் போடும் போதே அமைக்கலாமா?
  3. பண்ணை குட்டையில் இருந்து போர்வெல் மூலம் நீர் சேகரிப்பு அமைக்கலாமா?
  4. எந்த மண்ணிற்கு எப்படி போட வேண்டும் , எப்போது, எந்த நீர் சேகரிப்பு மேற்கொள்ளலாம் ?
Share This