நிலத்தடிநீரில் உள்ள உப்பு மழைநீர் சேகரிப்பால் சரியாகுமா என்பது குறித்து நீர் மேலாண்மை துறை இயக்குனர் திரு பிரிட்டோராஜ் அவர்கள் அளிக்கும் விளக்கம்.

நிலத்தடிநீரில் உள்ள உப்பு மழைநீர் சேகரிப்பால் சரியாகுமா?

by Brittoraj | Water Conservation by Brittoraj

Share This