போர்வெல் இருக்கும் அனைத்து இடங்களிலும் அடுத்தடுத்த மூன்று வட்டங்களில் பனை மரங்களை நட்டு மழை நீர் பிடிப்பு தன்மையை அதிகரிக்க சரியான அணுகு முறையாக இருக்குமா?

போர்வெல்லை சுற்றி எவ்வளவு அடி விட்டத்தில் பனை மரங்களை நடலாம்?

பனை மரத்திற்க்கும் நிலத்தடி நீருக்கும் உள்ள் தொடர்பு

by Brittoraj

Share This