சிறிய வீடுகளில் (500 Sq/Ft) மழை நீர் சேகரிப்பு – பிரிட்டோராஜ்

சிறிய வீடுகளில் (500 Sq/Ft) மழை நீர் சேகரிப்பு குறித்து நீர் மேலாண்மை துறை இயக்குனர் திரு பிரிட்டோராஜ் அவர்கள் அளிக்கும் விளக்கம். சிறிய வீடுகளில் (500 Sq/Ft) மழை நீர் சேகரிப்பு by Brittoraj...