குழி எடுத்து வரப்பு அமைத்தல், பண்ணைக்குட்டை அமைத்தல், கிணறுகள் மூலம் நீர் சேகரிப்பு, ஆழ்குளாய் கிணறுகள் மூலம் நீர் சேகரிப்பு மற்றும் மழை நீர் சேகரிப்பின் அவசியம் குறித்து நீர் மேலாண்மை துறை இயக்குனர் திரு பிரிட்டோராஜ் அவர்கள் அளிக்கும் விளக்கம்.

மழை நீர் சேகரிப்பின் அவசியம் - பிரிட்டோராஜ்

by Brittoraj

Share This